اصلى‌ترین محور پیشرفت کشور، همین است.......یشرفت واقعى این است که جوانهاى ما، نخبگان ما نسبت به آینده احساس مسئولیت کنند؛ براى خودشان دیدگاه تعریف کنند؛ براى کشور آینده‌اى را تصویر کنند و مجسم کنند و احساس کنند و این احساس را اظهار کنند؛ که آماده‌اند براى رسیدن به این آینده، تلاش کنند. این چیزى است که امروز وجود دارد؛ این را باید تقویت کرد، این را باید پیش برد...... نگرانى من از این است که احساس رضایتى که از این موقعیت و از این وضعیت به ما دست میدهد، ما را بى‌خیال کند، همت ما را کم کند.....یک نکته این است که در حوزه‌ى علوم فنى و حوزه‌ى علوم انسانى، معیارها دوگانه است......ما لازم داریم که در زمینه‌ى علوم انسانى - که امروز یک نیاز بسیار اساسى کشور ماست - به تازه‌ها، برجستگى‌ها و نوآورى‌ها دست پیدا کنیم؛ این کلید اساسى پیشرفت نهائى و بنیادى و ریشه‌دار کشور است. بنابراین لازم است معیارها درست انتخاب شود.

۱۳۹۱/۰۷/۱۲

بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان